Voorwaarden

 

handklopper

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                       

inzake de vervaardiging van een                                                               

Audiovisuele productie                                                                                

 
 
 

Ondergetekenden

…………………………………………………………………………………………………………………

gevestigd te  ………………………………………, verder te noemen  ”de Opdrachtgever”

 

en

Augustijn Video Productions (AVP)

verder te noemen ”de Producent” verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Art. 1 – ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachten en al hetgeen opdrachtgever en producent nader   schriftelijk overeenkomen.

 

Art. 2 – Productie

De Producent wordt verzocht om voor de Opdrachtgever te vervaardigen een Audio Visuele Productie op DVD, (voorlopig) getiteld, ………………………………………………………………………………., verder te noemen ”de Productie”.

 

Art. 3 – Vertoningsduur

De Productie zal na voltooiing een vertoningsduur hebben van tenminste ……………… minuten en ten hoogste ………….  minuten.

 

Art. 4 – Materiaal

Bij de Productie zal als opnamemateriaal gebruikt worden een Full High Definition videocamera.

Formaat: Breedbeeld 16:9.

 

Art. 5 -  Geluid en muziek

Waar van toepassing zal de producent gehouden zijn om nader vast te bepalen rechten af te dragen aan auteursrechtenorganisatie  BUMA-STEMRA.  De kosten zijn NIET begrepen in de offerte en worden begrepen in de eindafrekening.

De Opdrachtgever verzoekt aan de Producent om de Productie;

- wel / niet te voorzien van geluidseffecten

- wel / niet van gesproken commentaar door de Producent in te huren stemacteur

- wel / niet door of namens de Producent speciaal te componeren en uit te voeren muziek

- wel / niet van archiefmuziek.

 

Art. 6 -  Faciliteiten

De Opdrachtgever zal de Producent alle hulp en faciliteiten verlenen die naar beider inzicht noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de Productie. De faciliteiten die door de Opdrachtgever kosteloos zullen worden verleend, betreffen in het bijzonder:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Art. 7 -  Montage

De Productie wordt volledig digitaal gemonteerd en bewerkt.

 

Art. 8 -  Oplevering

De Productie wordt in enkelvoud opgeleverd op DVD. De DVD wordt opgeleverd in een hardplastic opbergcassette. De prijs van eventueel aanvullend verlangde kopieën van de DVD zal in nader overleg separaat worden vastgesteld.

 

Art. 9 – Gebruik van de Productie

De Opdrachtgever zal de Productie gebruiken voor niet commerciële vertoningen, één en ander met inachtneming van het in Art. 10 genoemde verspreidingsgebied. De Producent zal geen bemiddeling verlenen bij bovengenoemd gebruik.

 

Art. 10 – Verspreidingsgebied

De Opdrachtgever zal de Productie mogen vertonen en (doen) verspreiden in Europa. De Opdrachtgever zal de Productie niet in andere landen vertonen zonder schriftelijke toestemming van de Producent en niet alvorens alsdan nader overeen te komen aanvullende betalingen aan de Producent zijn gedaan, zulks met inbegrip van auteursrechten en / of andere toestemmingen of rechten. Inzending naar festivals of manifestaties zal uitsluitend geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de Producent.

 

Art. 11 -  Bijzondere bepalingen

Voorts is tussen partijen overeengekomen:

(b.v. ten aanzien van materiaal of diensten te leveren door derden, figuranten, rekwisieten, ”voice over”, ontwerp voor DVD schijf en/of videohoes, aantal te leveren exemplaren, e.d.)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

Art. 12 -  Opleveringsdatum

Partijen verbinden zich alle voorwaarden te scheppen, waardoor het de Producent, behoudens overmacht, mogelijk zal zijn het eindproduct aan de Opdrachtgever af te leveren voor of op  ……………………………………………………………

 

Art. 13 – Aansprakelijkheid

Op de Productie blijft het intellectueel eigendom rusten bij de Producent. De Productie mag niet worden verveelvuldigd, gereproduceerd en/of bewerkt zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Producent.

Augustijn Video Productions (AVP) aanvaardt geen aansprakelijkheid door directe- en/of indirecte gevolgen voortvloeiende uit de vervaardiging van de productie en/of het al dan niet handelen van de Opdrachtgever.

 

Art. 14 – Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen na dagtekening. Bij gebrek aan schriftelijke acceptatie zal de offerte vervallen. De Overeenkomst wordt van kracht zodra beide partijen de Voorwaarden voor accoord hebben verklaard middels dag- en handtekening.

Offertes behelzen de vergoeding aan de Producent vanwege werkoverleg, projectvoorbereiding, opnamen, montage, materiaalgebruik, ontwerp en druk van Audiovisuele drager en/of hoes.

Offertes en/of andere aan het project gerelateerde zaken zijn exclusief;

- additionele kosten, zoals voice over, gebruik van materiaal en/of werkzaamheden geleverd door derden

- reis-* en verblijfkosten

- BTW

- afdrachten aan auteursrechtenorganisatie  BUMA-STEMRA.

* reiskosten zijn gebaseerd op EUR 0,30 per km.

 

Art.  15 – Betaling

De Opdrachtgever verbindt zich aan de Producent voor de te vervaardigen Productie te betalen:

EUR ……………………………………..       zegge  ……………………………………………………………..……. EURO

(plus 21% BTW)

binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur van de Producent en wel in de volgende termijnen

- 50% van het totaalbedrag voor de productie van start gaat

- 50% bij oplevering van de Productie

* er wordt gestart met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan.

Aldus in tweevoud opgemaakt en beide originelen voor accoord getekend

 
 

op ………………………………………………. 20..

 
 

………………………………………………..                                               ………………………………………………………..

de Opdrachtgever                                                                            de Producent